Zolang 1,5 meter afstand aangehouden moet worden, zal de groep uit maximaal 6 deelnemers bestaan!

 

Meer informatieTraining aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg 

2021

Lokatie Haarlem:

 • Woensdag 7 april, 21 april en 19 mei 2021
 • Maandag 4 oktober, 1 november en 22 november 2021 

Zolang de Covid-19 maatregelen van kracht zijn is het maximaal aantal deelnemers 8 en is de trainingsruimte zodanig ingericht dat afstand houden goed mogelijk is. De training wordt (eventueel gedeeltelijk) online gegeven wanneer de landelijke maatregelen daarom vragen.

Ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg

Ruim 1 op de 20 ouderen is jaarlijks slachtoffer van een vorm van mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting door verwanten, mantelzorgers of professionele zorgverleners. Voor ieder oudere is het wenselijk dat deze onveilige leefsituatie wordt gezien en dat er vervolgens ook wordt gehandeld. De praktijk leert echter dat het vaak (te) lang duurt voordat signalen worden opgepakt en tot doelgerichte actie leiden. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, waar ook ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg onder valt, geeft handvatten voor het handelen bij vermoedens van onveiligheid in de relationele sfeer. Deze meldcode is verplicht voor zowel organisaties in de intramurale- als in de extramuralezorg, in de hulpverlening, het welzijnswerk, de wmo, justitie.

De aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg

De aandachtsfunctionaris staat als deskundige borg voor het hanteren van de meldcode binnen de eigen organisatie. U draagt als aandachtsfunctionaris enerzijds zorg voor de implementatie en borging van de meldcode (wellicht in samenwerking met de afdeling kwaliteit/beleid), anderzijds bent u het directe aanspreekpunt voor collega’s bij zorgen over ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Waar nodig zal u uw collega’s adviseren en/of ondersteunen in het nemen van de vijf stappen van de meldcode. U kunt ook vanaf stap 2 alle taken overnemen. Het meldprotocol van de eigen organisatie is daarin leidend.

Optimaal opgeleid als aandachtsfunctionaris

Het zorgvuldig uitvoeren van uw taak als aandachtsfunctionaris vraagt om een training die zich richt op alle facetten en taken van de aandachtsfunctionaris. Deze training wordt door Apanto in heel Nederland verzorgd. Ook organiseert Apanto minimaal 2x per jaar een training op open-inschrijving voor toekomstige aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling. Deze trainingen worden in Haarlem gegeven. Gezien de zwaarte van de taak van de aandachtsfunctionaris wordt voor de training een hbo/academisch denk- en werkniveau gevraagd.

Inhoud Training aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling:

 • Wat is huiselijk geweld; (ex)partnergeweld, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg
 • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het afwegingskader in samenhang met de Leidraad Veilige Zorgrelatie
 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris
 • Het signaleringsproces en de stappen van eerste signaal tot beslissen.
 • Het maken van een Veiligheidstaxatie met behulp van het afwegingskader
 • De werkwijze van Veilig Thuis, en het lokale veld
 • Beschermingsmaatregelen die inzetbaar zijn
 • Privacy en documentatie
 • In gesprek gaan met de oudere, de verwanten en/of wettelijke vertegenwoordiger (oefenen met een trainingsacteur)
 • Het coachen en ondersteunen van collega’s in het signaleringsproces
 • Handvatten voor het adviseren en begeleiden van de directie en/of de beleidsfunctionaris
 • Het maken van een plan van aanpak voor de eigen organisatie
 • Het (her)schrijven van het meldprotocol voor uw eigen organisatie of instelling
 • Een korte train de trainers om het thema ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg te introduceren en actueel te houden onder uw collega’s

Duur en tijdsbesteding

De training voor aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling is in totaal 3 dagen. De voorbereiding voor de tweede en derde trainingsdag kost u ongeveer 5 uur per trainingsdag.

Kosten en inschrijvingsmogelijkheden

Een incompany training kan geheel worden toegespitst op de wensen van uw organisatie. Informeert u vooral naar de mogelijkheden en de bijpassende tarieven. De prijs voor de 3- daagse open training is € 675,00 per persoon. Dit is inclusief een uitgebreide en actuele reader met alle relevante achtergrondinformatie, een trainingsacteur, koffie/thee/sap/versnaperingen en een uitgebreide lunch.
Apanto is ingeschreven als scholingsinstituut bij het CRKBO en heft derhalve geen btw.

Voor een optimaal leerresultaat worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten tot de training.
Meer informatie of u aanmelden kunt u doen door het invullen van het formulier in de sidebalk of door persoonlijk contact op te nemen.

Certificering en accreditatiepunten

De training heeft bij de volgende organisaties een accreditatie:

 • Registerplein 25 PE
 • Kwaliteitsregister V&VN en Register Zorgprofessionals 18 PE

Deze 3-daagse training is gecertificeerd bij Hobeon. Dit geeft u de mogelijkheid, wanneer u dat wenst, te kunnen aansluiten bij de LVAK.
Het is ook mogelijk om voor een incompanytraining accreditatie aan te vragen bij de door u gewenste beroepsvereniging. Hiervoor wordt een meerprijs berekend.

Bijscholing en intervisie

Apanto verzorgt ook bijscholing en intervisie voor aandachtsfunctionarissen. Zie de agenda.

Apanto is een samenwerkingsverband aangegaan met andere trainers die zich bezig houden met het trainen van professionals in de ouderenzorg over ouderenmishandeling.
Op 15 juni, de dag tegen ouderenmishandeling, opganiseren wij een congres / leerhuis. Zie ook de website van de Trainers Ouderenmishandeling.