Training Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling


Training aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg 

Ruim 1 op de 20 ouderen is jaarlijks slachtoffer van een vorm van mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting door verwanten, mantelzorgers of professionele zorgverleners. Voor ieder oudere is het wenselijk dat deze onveilige leefsituatie wordt gezien en dat er vervolgens ook wordt gehandeld. De praktijk leert echter dat het vaak (te) lang duurt voordat signalen tot doelgerichte actie leiden. De (verbeterde) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, waar ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg onder valt, geeft handvatten voor het handelen. De meldcode is verplicht voor organisaties in de de intramurale en ambulante zorg, in de hulpverlening, het welzijnswerk, de wmo, justitie en voor kinderen ook binnen het onderwijs en kinderopvang.

De aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

De aandachtsfunctionaris staat als deskundige borg voor het hanteren van deze meldcode binnen de eigen organisatie. U draagt enerzijds zorg voor de implementatie en borging van de meldcode (wellicht in samenwerking met de afdeling kwaliteit/beleid), anderzijds bent u het directe aanspreekpunt voor collega’s bij zorgen over ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Waar nodig zal u uw collega’s adviseren, begeleiden of ondersteunen. Wanneer u ook zorg draagt voor de interne zorgroute, dan zult u de oudere en zijn/haar naasten toeleiden naar verdere hulp en onderhoudt u tevens de contacten met Veilig Thuis voor advies of melding.

Optimaal opgeleid als aandachtsfunctionaris in de (ouderen)zorg

Het zorgvuldig uitvoeren van uw taak als aandachtsfunctionaris vraagt om een training die zich richt op alle facetten en taken van de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze training wordt in heel Nederland incompany aangeboden en als training met open inschrijving in Haarlem. Gezien de zwaarte van de taak van de aandachtsfunctionaris wordt voor de training een hbo/academisch denk- en werkniveau gevraagd.

Inhoud Training aandachtsfunctionaris kindermishandeling:

 • Wat is huiselijk geweld; (ex)partnergeweld, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg
 • De (verbeterde) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en bijbehorende
 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris
 • Het signaleringsproces en de stappen van eerste signaal tot beslissen.
 • Het maken van een Veiligheidstaxatie met behulp van het afwegingskader
 • De werkwijze van Veilig Thuis, en het lokale veld
 • Beschermingsmaatregelen die inzetbaar zijn
 • Privacy en documentatie
 • In gesprek gaan met de oudere, de verwanten en/of wettelijke vertegenwoordiger (oefenen met een trainingsacteur)
 • Het coachen en ondersteunen van collega’s in het signaleringsproces
 • Handvatten voor het adviseren en begeleiden van de directie en/of de beleidsfunctionaris
 • Het maken van een plan van aanpak
 • Het (her)schrijven van het meldprotocol voor uw eigen organisatie of instelling
 • Een korte train de trainers om het thema ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg te introduceren en actueel te houden onder uw collega’s inclusief (trainings)materiaal.

Duur en tijdsbesteding

De training aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg is in totaal 3 dagen. De voorbereiding voor de tweede en derde trainingsdag kost u ongeveer 4 uur per trainingsdag.

Kosten en inschrijvingsmogelijkheden

Een incompany training wordt geheel toegespitst op de wensen van uw organisatie. Informeert u vooral naar de mogelijkheden en de bijpassende tarieven. De open trainingen worden minimaal 2x per jaar in het centrum van Haarlem aangeboden. De prijs voor deze 3- daagse open training is € 645,00 per persoon. Dit is inclusief een uitgebreide reader met alle relevante achtergrondinformatie, een trainingsacteur, koffie/thee/sap en versnaperingen en een uitgebreide lunch met fruit. Voor een optimaal leerresultaat worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten tot de training. Meer informatie kunt u opvragen door u in de sidebalk geheel vrijblijvend aan te melden of door persoonlijk contact op te nemen.

Certificering en accreditatiepunten

Na het volgen van alle trainingsdagen ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat kunt uploaden bij uw eigen beroepsorganisatie. Het is mogelijk voor een incompanytraining accreditatie aan te vragen. Hiervoor wordt een meerprijs berekend. De training geeft u meer dan voldoende handvatten om, wanneer u dat wenst, te kunnen aansluiten bij de Landelijke Vereniging van Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en huiselijk geweld (LVAK)

Landelijke ontwikkelingen

Op dit moment zijn er geen landelijke voorwaarden geformuleerd voor de taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris of aan de training of trainer zelf. Hierover zijn wel gesprekken opgestart tussen een aantal landelijke partijen. Apanto is aangesloten bij de trainersgroep GIA (geweld in afhankelijkheidsrelaties) van MOVISIE en wordt via deze weg in de overleggen vertegenwoordigd. Apanto heeft met de trainingsonderwerpen en het aantal trainingsdagen al geanticipeerd op de mogelijke voorwaarden die gesteld gaan worden voor certificering. U kunt dus gerust voor een training inschrijven.